What I do right after installing Ubuntu

Screen Shot 2017-06-07 at 8.50.40 PM

 1. Install update through “Software Updater”
 2. Minimize on click:
gsettings set org.compiz.unityshell:/org/compiz/profiles/unity/plugins/unityshell/ launcher-minimize-window true
 1. Move launcher to bottom:
gsettings set com.canonical.Unity.Launcher launcher-position Bottom
 1. Install Arc theme:
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/Horst3180/xUbuntu_16.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/arc-theme.list"

sudo apt-get update && sudo apt-get install arc-theme

wget http://download.opensuse.org/repositories/home:Horst3180/xUbuntu_16.04/Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
 1. Install “Super Flat” icon pack:
http://gnome-look.org/content/show.php/Super+flat+remix+icon+theme?content=169073
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/icons
sudo apt-get update
sudo apt-get install flat-remix-icons
 1. Install “Unity Tweak Tool”:
apt://unity-tweak-tool

Or

sudo apt install unity-tweak-tool
 1. Change icon size to 22 (Setting > Appearance), scale for menu and title bar to 0.875 (Setting > Display)
 2. Install Java:
sudo apt-get install default-jre
 1. Show your name in the Top menu bar:
gsettings set com.canonical.indicator.session show-real-name-on-panel true
 1. Unikey install:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-vn/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install ibus-unikey

ibus restart

=> Add ibus-Unikey in "Text Entry" application
 1. Japanese input install:
sudo apt-get install ibus ibus-unikey ibus-anthy

nano ~/.bashrc

After that, add these lines to the end of the file ~/.bashrc: 

export GTK_IM_MODULE=ibus

export XMODIFIERS=@im=ibus

export QT_IM_MODULE=ibus

-> Save ( ctrl-x, y, enter)

Logout

Add anthy in "Text Entry" application
Advertisements

2016 goals

 1. Sự hiểu biết về các framework cần thiết như Angular, ReactJS. Hiểu được các nguyên tắc thiết kế trong API, kiến trúc phần mềm REST, Promises asynchronous programming (lập trình không đồng bộ).
 2. Luôn nắm rõ các nguyên tắc cơ bản về một trong các kỹ thuật sau: ES2015, PostCSS, SVG, Long Polling and WebSockets. Đặc biệt là hiểu được nguyên lý hoạt động của Long Polling trên hệ thống như thế nào.
 3. Back End –  hiểu được các kiến thức cơ bản về framework web chẳng hạn như Express (NodeJS), Flask, Dropwizard (Java), Spray và các cơ sở dữ liệu phổ biến như (Postgres,MySQL…)
 4. Sự hiểu biết về các hệ thống Stateless và Stateful, caching system – bộ nhớ đệm (redis, memcached, hazelcast), cơ sở dữ liệu không dùng mô hình dữ liệu quan hệ để quản lý dữ liệu trong lĩnh vực phần mềm là NoSQL (Cassandra, ElasticSearch, MongoDB) và queueing system (RabbitMQ, Kafka).
 5. Thiết lập và triển khai hệ thống. Biết được cách sử dụng SSH, có thể cấu hình CircleCI/Travis. Thiết lập cấu hìnhJenkins, tích hợp git để tiến hành các quy trình build và release, hiểu được luồng xử lý git. Bash scripting. Ít nhất hiểu được các Puppet, chef, ansible, or salt để tiến hành quá trình tự động hóa và quản lý cấu hình.Hiểu được cách thức để xây dựng hệ thống “đường ống vận chuyển liên tục”  robust operational plane (hoạt động bền vững).
 6. Cloud Systems (hệ thống điện toán đám mây). Các hệ thống cloud dường như đang trở thành một xu thế, sự hiểu biết về vấn đề này cũng rất quan trọng là AWS. Nắm được rõ 2 trong số các công nghệ sau: EC2, S3, ELB, SQS/Kinesis, DynamoDB/Redshift.
 7. Analytics. Hiểu được các khái niệm cơ bản về hệ thống xử lý luồng/mảng có quy mô lớn như: Hadoop, Spark, Spark streaming…
 8. Các kỹ năng quan trọng trong thiết kế. Lập trình hướng đối tượng, lập trình hướng chức năng, TDD (Test Driven Development), hệ thống phân lớp, design patterns, mô hình IoC, cùng các nền tảng về xử lý song song.