Data structures in javascript – part 1: Stack and queue

maxresdefault

StackQueue có lẽ là 2 trong những dạng cấu trúc dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng hàng ngày. Chúng ta nghĩ đến stack ở việc Back trong trình duyệt, khi Undo trong trình soạn thảo văn bản; nghĩ đến Queue trong trình tự thực hiện của việc đăng kí nhiều event cho 1 element.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s